Zgoda dziecka na udział w CoderDojo

Z Zasoby CoderDojo
Skocz do: nawigacji, wyszukiwania

Pobierz w docx: Plik:Zgoda dziecka.docx

___________________, dnia _________________ 2014 rokuOświadczenie Przedstawiciela Ustawowego


Ja, niżej podpisana/podpisany* ________________________________________________ legitymująca/legitymujący* się dowodem osobistym o numerze i serii _____________________, posiadająca/posiadający* nr PESEL _____________________________, będąca/będący* Przedstawicielem Ustawowym małoletniej/małoletniego* ________________________________________________ (dalej zwana/zwanym* „Małoletnim”), posiadającej/posiadającego* nr PESEL ___________________________, wyrażam zgodę na uczestnictwo Małoletniego w zajęciach organizowanych i prowadzonych przez Fundację CoderDojo Polska (dalej zwane „Warsztatami”).

Jako Przedstawiciel Ustawowy Małoletniego zostałam/zostałem* poinformowany, że Małoletni podczas Warsztatów, które będą odbywać się w ____________________________ w godzinach od _________ do__________, będzie przebywał pod opieką wolontariuszy Fundacji CoderDojo Polska.

Ponadto:

  1. zobowiązuję się do przyprowadzania Małoletniego na Warsztaty oraz odbierania Małoletniego z Warsztatów w godzinach ustalonych przez Fundację CoderDojo Polska/oświadczam, że wyrażam zgodę na przychodzenie Małoletniego na Warsztaty i wychodzenie Małoletniego z Warsztatów bez opieki*;
  2. w przypadku konieczności wcześniejszego opuszczenia Warsztatów przez Małoletniego, zobowiązuję się do przekazania wolonatriuszowi Fundacji CoderDojo Polska pisemnego zwolnienia Małoletniego z części Warsztatów;
  3. zobowiązuję się do pokrycia wszelkich kosztów związanych ze szkodami wyrządzonymi przez Małoletniego podczas Warsztatów, o ile nie zostaną one pokryte przez ubezpieczenie, które posiada Fundacja CoderDojo Polska.

_____________________________________________

/podpis Przedstawiciela Ustawowego/

  • niepotrzebne skreślić