Statut Fundacji

Z Zasoby CoderDojo
Skocz do: nawigacji, wyszukiwania

Statut Fundacji CoderDojo Polska

Pobierz w PDF: Plik:Statut CDP.pdf

Postanowienia ogólne

§1. Fundacja pod nazwą CoderDojo Polska zwana dalej Fundacją, ustanowiona przez Kamila Sijko oraz Łukasza Dziedziul, zwanych dalej fundatorami, aktem notarialnym sporządzonym przez notariusza Halinę Sieklucką w kancelarii notarialnej w Białymstoku, ul. Henryka Sienkiewicza 2, w dniu 28 maja 2013 roku działa na podstawie przepisów prawa polskiego oraz niniejszego statutu.

§2. Fundacja jest apolityczna i nie związana z żadnym wyznaniem.

§3. Fundacja ma osobowość prawną.

§4. Siedzibą fundacji jest miasto Zambrów.

§5. Terenem działalności Fundacji jest obszar Rzeczpospolitej Polskiej, przy czym w zakresie niezbędnym dla właściwego realizowania celów może ona prowadzić działalność także poza granicami Rzeczpospolitej Polskiej.

§6. Fundacja może dla celów współpracy z zagranicą posługiwać się tłumaczeniem nazwy w wybranych językach obcych.

§7. Fundacja może ustanawiać odznaki, medale honorowe i przyznawać je wraz z innymi nagrodami i wyróżnieniami, osobom fizycznym i prawnym zasłużonym dla fundacji.

Cele i zasady działania Fundacji

§8. Celami Fundacji są:

a. Kształcenie dzieci, młodzieży i dorosłych w dziedzinie programowania oraz innych kompetencji służących do kreatywnego wykorzystywania komputerów,

b. Popularyzacja idei klubów hakerskich CoderDojo,

c. Inicjowanie i wspieranie nowatorskich rozwiązań w różnorodnych dziedzinach życia społecznego, a szczególnie w edukacji i wychowaniu dzieci i młodzieży,

d. Propagowanie wykorzystania nowoczesnych technologii w ogólnie pojętej edukacji i kształceniu,

e. Propagowanie umiejętności programowania jako metakompetencji potrzebnej do funkcjonowania w nowoczesnych społeczeństwach i na nowoczesnych rynkach pracy,

f. Rozwijanie i umacnianie postaw równościowych, nastawionych na aktywne współdziałanie w rozwoju społeczeństwa obywatelskiego.

§9. Fundacja realizuje swoje cele poprzez:

a. Organizację, podtrzymywanie i rozwój lokalnych klubów hakerskich CoderDojo.

b. Stworzenie, rozwijanie i promocję podręcznika CoderDojo Toolkit przeznaczonego dla osób zainteresowanych stworzeniem lokalnego klubu hakerskiego CoderDojo.

c. Zakup sprzętu i oprogramowania na potrzeby klubów CoderDojo.

d. Organizację wydarzeń kulturalnych promujących idee fundacji.

e. Udział w wydarzeniach naukowych i kulturalnych, jeśli sprzyja to realizacji celów Fundacji.

f. Zbieranie środków na własną działalność statutową.

§10. Dla osiągnięcia swych celów Fundacja może wspierać działalność innych osób i instytucji zbieżną z jej celami.

Majątek i dochody Fundacji

§11. Majątek Fundacji stanowi jej fundusz założycielski w kwocie 500 (pięćset) złotych oraz inne mienie nabyte przez Fundację w toku działania.

§12. Dochody Fundacji pochodzić mogą w szczególności z:

a. darowizn, spadków, zapisów,

b. dotacji i subwencji oraz grantów,

c. dochodów ze zbiórek i imprez publicznych,

d. dochodów z majątku Fundacji.

§13. Dochody pochodzące z dotacji, subwencji, darowizn, spadków i zapisów mogą być użyte na realizację celów Fundacji tylko z poszanowaniem woli spadkobierców lub donatorów.

§14. W sprawach przyjęcia darowizn i dziedziczenia oświadczenia wymagane przepisami prawa składa Zarząd Fundacji.

§15. W przypadku powołania fundacji do dziedziczenia jej zarząd składa oświadczenie o przyjęciu spadku z dobrodziejstwem inwentarza.

Władze Fundacji

§16. Organem wykonawczym fundacji jest Zarząd Fundacji.

Zarząd Fundacji

§17. Zarząd Fundacji składa się z nie więcej niż sześciu osób.

§18. Członków Zarządu powołują jednogłośnie fundatorzy.

a. W skład pierwszego Zarządu Fundacji na mocy Statutu wchodzą Fundatorzy.

§19. Zarząd Fundacji wybiera ze swojego grona Prezesa Zarządu oraz Wiceprezesa Zarządu.

§20. W szczególnie uzasadnionych przypadkach odwołanie członka Zarządu i przez to pozbawienie go członkostwa w Zarządzie, może nastąpić w wyniku uchwały podjętej jednogłośnie przez pozostałych członków Zarządu Fundacji. Fundatorzy nie mogą być w ten sposób pozbawieni członkostwa w Zarządzie Fundacji.

§21. Zarząd kieruje działalnością Fundacji i reprezentuje ją na zewnątrz.

§22. Do zadań Zarządu należy w szczególności:

a. uchwalanie rocznych planów działania Fundacji oraz planów finansowych,

b. uchwalanie regulaminów,

c. sprawowanie zarządu majątkiem Fundacji,

d. ustalanie wielkości zatrudnienia i wysokości środków na wynagrodzenia pracowników Fundacji,

e. podejmowanie decyzji we wszelkich sprawach nie przekazanych do kompetencji innych organów,

f. przyjmowanie darowizn, spadków i zapisów, subwencji i dotacji,

g. występowanie z wnioskiem i wyrażanie zgody w sprawie zmian statutu Fundacji, połączenia z inną Fundacją oraz likwidacja Fundacji.

§23. Zarząd podejmuje decyzje na posiedzeniach w formie uchwał – zwykłą większością głosów jego członków obecnych na posiedzeniu Zarządu.

§24. O posiedzeniu muszą być powiadomieni wszyscy członkowie Zarządu.

§25. Zarząd może powoływać pełnomocników do kierowania wyodrębnioną sferą spraw należących do zadań Fundacji.

§26. Członkostwo w Zarządzie Fundacji ustaje w przypadku pisemnej rezygnacji z członkostwa lub śmierci członka Zarządu

Sposób Reprezentacji

§27. Oświadczenia woli w imieniu Fundacji, z zastrzeżeniem §28, składają dwaj członkowie Zarządu działający łącznie.

§28. W sprawach dotyczących zatrudniania pracowników oraz w sprawach nie związanych z zaciąganiem zobowiązań majątkowych powyżej 5.000 (pięć tysięcy) złotych – oświadczenia woli w imieniu Fundacji może składać jednoosobowo Prezes Zarządu lub Wiceprezes Zarządu.

Zmiana Statutu

§29. Zmian w statucie Fundacji dokonuje Zarząd Fundacji. Zmiany statutu mogą dotyczyć celów dla realizacji, których Fundacja została ustanowiona i określonych w akcie założycielskim.

Połączenie z inną fundacją

§30. Fundacja może się połączyć z inną fundacją dla efektywnego realizowania swoich celów.

§31. Połączenie z inną fundacją nie może nastąpić, jeżeli w jego wyniku mógłby ulec istotnej zmianie cel Fundacji.

§32. W sprawach połączenia z inną Fundacją właściwy jest zarząd.

Likwidacja Fundacji

§33. Fundacja ulega likwidacji w razie w razie wyczerpania się jej środków finansowych i majątku lub na jednogłośny wniosek Zarządu Fundacji.

§34. Likwidatorów Fundacji powołuje i odwołuje Zarząd Fundacji.

§35. Decyzję o likwidacji podejmuje Zarząd w drodze jednomyślnej uchwały.

§36. Środki finansowe i majątek pozostały po likwidacji Fundacji mogą zostać przeznaczone mocą uchwały Zarządu Fundacji na rzecz działających w Rzeczpospolitej Polskiej fundacji o zbliżonych celach.